Change The Way We Connect

Thuế Vụ

Thuế phỏng định tại Hoa Kỳ (Estimated Tax Payments) 

By VNN360 Team

October 24, 2015 5:26 am ET


Tiến sĩ Luật khoa Kevin Bao Lenguyen – Giám Đốc Điều Hành VNN360  


Thuế phỏng định là một quy định quan trọng được ban hành trong luật thuế khóa. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp hay các tập đoàn đều không chú trọng đến loại thuế này. 

Theo luật thuế khóa Hoa Kỳ, việc trả thuế phỏng định phải theo định kỳ. Chính vì lý do này, thuế phỏng định đã trở thành một trong những công việc chúng ta phải nắm vững. Tuy nhiên, đa số các doanh nghiệp và tập đoàn không ý thức được công việc này. 

Những năm trước, Sở Thuế Vụ (IRS) sẽ gởi thư đến từng nhà và nhắc  nhở phải đóng thuế phỏng định. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, cơ quan này đã dừng lại việc gởi thư và bắt buộc người khai thuế và các chuyên viên khai thuế riêng của họ phải tự nhớ việc khai thuế phỏng định này. 

Ảnh minh họa.

Thuế phỏng định là một dạng tính thuế dựa trên phần thu nhập không phải bị đánh thuế trực tiếp (withholding). Những nguồn thu nhập không bị đánh thuế trực tiếp bao gồm thu nhập từ những công việc tư doanh (self-employment), thu nhập từ những công ty nội bộ (S Corporation), công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), công ty hợp danh (Partnership), công ty hợp danh hữu hạn (LP) và công ty hợp danh trách nhiệm hữu hạn (LP), ngoài ra nguồn thu nhập không bị đánh thuế trực tiếp còn bao gồm lợi tức và lãi suất cổ phần, tiền thuê nhà, tiền cấp dưỡng, lượng vốn và còn nhiều các khoảng thu nhập khác. Ngược lại, phần thu nhập bị đánh trực tiếp bao gồm các khoảng thu nhập từ công việc được ghi lại trên tờ đơn W-2, và những khoảng lợi nhuận mà phần thuế liên bang đã được khấu trừ. Nói một cách ngắn gọn, nếu những phần lợi nhuận hay thu nhập chưa bị đánh thuế ngay thời điểm các cá nhân nhận được các khoảng này thì những cá nhân này đều sẽ bị bắc buộc phải đóng các khoảng thuế phỏng định. 

Thông thường, nếu cá nhân nào có đủ hai điều kiện sau đây thì sẽ bị buộc đóng thuế phỏng định: 

(1) Mức thuế phải đóng ít nhất $1000.00 sau khi khấu trừ những khoảng thuế đánh trực tiếp (withholding) và những khoảng khấu trừ có thể thu hồi được (refundable credits); 

và 

(2) Tổng mức thuế đánh trực tiếp và các khoảng khấu trừ có thuế thu hồi được phải nhỏ hơn một trong hai giá trị nhỏ nhất sau đây: 

a) 90% mức thuế phải đóng trong năm đó

hoặc 

b) 100% mức thuế phải đóng trong năm tính thuế trước và năm quy định này phải bao gồm 12 tháng

Và những ai có mức thu nhập đã được điều chỉnh (AGI – ghi lai trên dòng 37 của đơn 1040) cao hơn $150,000 trong năm thuế trước ($75,000 đối với những cặp vợ chồng khai thuế riêng) sẽ phải đóng khoảng thuế phỏng định nếu: 

(1) Mức thuế phải đóng ít nhất $1000.00 sau khi khấu trừ những khoảng thuế đánh trực tiếp (withholding) và những khoảng khấu trừ có thể thu hồi được (refundable credits); 

(2) Tổng mức thuế đánh trực tiếp và các khoảng khấu trừ có thuế thu hồi được phải nhỏ hơn một trong hai giá trị nhỏ nhất sau đây: 

a) 90% mức thuế phải đóng trong năm đó

hoặc 

b) 110% mức thuế phải đóng trong năm tính thuế trước và năm quy định này phải bao gồm 12 tháng.

Nếu như những cá nhân nào bị buộc phải đóng thuế phỏng định thì khoảng thuế này sẽ phải được đóng đầy đủ và không quá thời hạn 15 tháng 4. Hoặc là khoảng thuế phỏng định sẽ được chia ra và đóng vào 4 kỳ hạn: 15 tháng 4 (phần thuế này là cho giai đoạn 1/1 – 31/3), 15 tháng 6 (phần thuế này là cho giai đoạn 1/4 – 31/5), 15 tháng 9 (phần thuế này là cho giai đoạn 1/6 – 31/8), 15 tháng 1 của năm sau (phần thuế này là cho giai đoạn 1/9 – 31/12). Đối với phần thuế phải đóng vào 15 tháng 1 của năm sau, thì những ai bị buộc phải đóng thuế phỏng định sẽ không cần đóng phần thuế này nếu như những cá nhân này khai thuế và trả thuế thu nhập trước hoặc đúng thời hạn 1 tháng 2 cho năm thuế hiện tại. 

Đối với 4 thời hạn đóng từng phần của khoảng thuế phỏng định, tiền phạt sẽ được áp dụng đối với mỗi lần đóng này nếu như chúng ta không trả phần thuế đúng hạn. Vì vậy, dù những cá nhân khai thuế có được Sở Thuế trả tiền lại vào cuối năm, thì những cá nhân có thể vận sẽ phải đóng mức phạt 3% nếu như họ không thực hiện nghĩa vụ đóng thuế phỏng định đầy đủ. 

Và chiếu theo luật thuế khóa Hoa Kỳ, những cá nhân đi khai thuế sẽ cần được các chuyên viên về thuế tư vấn và hỗ trợ để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế phỏng định và tránh tình trạng phải đóng phí phạt. 

Những cá nhân khai thuế cần vạch ra kế hoạch khai thuế như sau: 

Trả khoảng thuế phỏng định theo 4 kỳ hạn như trên nếu như những cá nhân này là chủ doanh nghiệp hoặc có được tiền lời từ những nguồn khác. 

Đánh giá và dự đoán mức thuế cần phải trả để biết chắc rằng đã trả đủ thuế hay chưa. Nếu như những cá nhân này trả hơn mức quy định thì họ cần phải chỉnh sửa thông tin trên tờ đơm W-4 để dừng việc trả thuế hoặc chỉ trả một khoảng rất ít. Nếu như những cá nhân này trả chưa đủ mức thuế quy định thì họ cần phải điều chỉnh thông tin trên tờ đơn W-4 để tiếp tục trả theo đúng mức thuế quy định.

Email: Kevin@vnn360.com


Tin liên quan: